Durvalumab monotherapy as a third-line treatment for extensive-stage small-cell lung cancer: a case report

Qinfei Zhou, Jiazheng Zhao, Jie Wang, Guanai Bao, Li-Yan Gong