Narrative review of the mechanisms of action of dachengqi decoction in the treatment of hyperlipidemic pancreatitis on six-hollow-organs to be unblocked theory

Guoxiong Liu, Fang Liu, Long Xiao, Qiaogui Kuang, Xingfeng He, Yu Wang, Yaming Wang