Tongue diagnosis and treatment in traditional Chinese medicine for severe COVID-19: a case report

Keji Liang, Xiaodan Huang, Hua Chen, Liling Qiu, Yanshan Zhuang, Chuan Zou, Yunpeng Bai, Yisheng Huang