Meta-analysis of the efficacy of Xuebijing combined with hemoperfusion in treating paraquat poisoning

Yue Fu, Mei Yan, Xiangxia Zeng, Chunming Xie, Weigan Xu, Jingxia Feng, Jun Jiang