Comparative analysis of first-line treatment regimens for advanced EGFR-mutant non-small cell lung cancer patients with stable brain metastases

Lu Dai, Chun-Yue Luo, Guang-Xia Hu, Gang Chen, Chuan-Xin Wu, Jun Yin, Ze-Yong Jiang, Guang-Fu Hu, Jian Zhao, Wen-Fan Fu