Quality of end-of-life care of advanced cancer patients in mainland China—a retrospective cohort of 441 hospital-death in a public funded comprehensive hospital

Ji Shi Li, Tai-Chung Lam, Hai Man Jing, Xian Chen, Meng Yao Cao, Chun Huang, Li Yang, Zhi Yuan Xu, Yong Jiang, Sha Sha Li, Fang Chen, Ying Han, Yong Sheng Zhang, Ka-On Lam, Anne W. M. Lee