Drug resistance of healthcare-associated pathogenic bacteria and carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii homology in the general intensive care unit

Weiping Liu, Yongfang Yang, Kai Zhang, Yunting Hai, Haoxue Li, Yueying Jiao, Huimin Xing, Binbin Xu, Haibo Bai, Yuping Zhao, Huan Bao, Shuai Zhang, Wei Ren, Lifang Yang, Huijun Yang, Junwei Tian, Meng Wang, Tianhui Guo