Quality of life and its associated factors for mild chronic obstructive pulmonary disease patients of urban community settings

Tian Xiao, Kang Wu, Yue Chen, Hua Qiu, Xiaonan Ruan, Na Wang, Qi Zhao, Chaowei Fu