The immune status of patients with psoriasis vulgaris of blood-stasis syndrome and blood-dryness syndrome: a qualitative evidence synthesis

Jun-Tang Yan, Qing-Guo Wang, Xiao-Qian Liu, Bin Li, Yi Ru, Seokgyeong Hong, Xiao-Ying Sun, Min Liu, Xin Li