Three cases report of idiopathic angiosarcoma of the head and neck and literature review

Hong-Zhi Jiang, Xian-Hua Jin, Xin-Yi Huang, Tian-Tian Dong, Hong-Jing Zhang, Xiao-Han Liu, Jian-Xin Xia