An mRNA sequencing analysis of the healing-promoting role of electroacupuncture a in rat skin wound model

Weibin Du, Guanai Bao, Huahui Hu, Rongliang Chen, Fuxiang Shen, Renfu Quan, Wenxia Xu