Efficacy of transanal drainage tube and self-expanding metallic stent in acute left malignant colorectal obstruction

Yue An, Ningning Wang, Zhidong Yang, Yue Li, Boyang Xu, Guangying Guo, Mingjun Sun