Low muscle mass impairs fat utilization during light-intensity exercise in Chinese men

Lei Chen, Tingting Tang, Juan Liu, Jing Yu, Wenjuan Di, Yusheng Li, Shan Lv