Machine perfusion of donor heart with normothermic blood versus hypothermic HTK in preserving coronary endothelium in a porcine model of DCD

Pengyu Zhou, Ximao Liu, Zezhou Xiao, Rongning Xu, Xuefeng Lin, Peng Zhu, Jun Lu, Shaoyi Zheng