Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in Gansu province, China

Hongmei Yue, Xue Bai, Jitao Wang, Qin Yu, Weiying Liu, Jiayuan Pu, Xiaoya Wang, Jianming Hu, Dan Xu, Xiaoguo Li, Ning Kang, Long Li, Wenqiang Lu, Tao Feng, Lihui Ding, Xun Li, Xiaolong Qi, for the Gansu Provincial Medical Treatment Expert Group of COVID-19