The role of TRPC6 in α1-AR activation-induced calcium signal changes in human podocytes

Derun Wang, Qin Wang, Tianrong Ji, He Yang, Fanwu Kong, Jundong Jiao