The efficacy of ischemic conditioning in the prevention of gastroesophageal anastomotic complications: a meta-analysis

Ze-Guo Zhuo, Xu Shen, Tie-Niu Song, Zhi-Jie Xu, Gu-Ha Alai, Peng Yao, Yi-Dan Lin