International traditional Chinese medicine guideline for diagnostic and treatment principles of diabetes

Fengmei Lian, Qing Ni, Yuandong Shen, Shuyu Yang, Chunli Piao, Jia Wang, Junping Wei, Junguo Duan, Zhaohui Fang, Hao Lu, Guanhu Yang, Linhua Zhao, Juexian Song, Qingwei Li, Yujiao Zheng, Yi Lyu, Xiaolin Tong