The quest for diagnostic approaches of cardiac involvement in polymyositis and dermatomyositis

Xiao-Hang Liu, Xiao-Jin Feng, Jia-Yu Shi, Fu-Wei Jia, Ying-Xian Liu, Yan-Lin Zhu, Xiao Li, Yi-Ning Wang, Li Huo, Qian Wang, Wei Chen