Effect of family support on quality of postoperative life in patients with digestive cancer

Mei-Mei Wang, Dong-Mei Chen, Ou Zhang, Yan He, Xue-Lei Zhou, Yi Cai, Wan-Qin Deng