Tetracaine combined with propofol for painless oocyte retrieval: from a single center study

Xiaowen Shao, Jinlong Qin, Cheng Li, Linlin Zhou, Lin Guo, Yewei Lu, Jiajing Cheng, Zhongping Cheng