The efficacy and safety of azithromycin in chronic respiratory diseases related cough

Jianmeng Zhou, Fang Yi, Zhiheng Xu, Lianrong Huang, Ziyu Jiang, Xiaomei Chen, Kefang Lai