Treatment response to intrathecal chemotherapy with pemetrexed via an Ommaya reservoir in EGFR-mutated leptomeningeal metastases from non-small cell lung cancer: a case report

Huiying Li, Yongjuan Lin, Tingting Yu, Yu Xie, Jie Feng, Mingmin Huang, Aibin Guo, Xiangyu Liu, Zhenyu Yin