Efficacy of Joungal in preventing febrile neutropenia induced by platinum-based doublet chemotherapy in lung cancer

Fanxu Zeng, Ting Li, Chen Xia, Gong Chen, Ziyi Sun, Rui Guan, Analyn Lizaso, Xinru Mao, Kunyan Li, Yongchang Zhang