Practice and reflection on the management mode of pain quality control in emergency pre-check and triage

Liping Wang, Chunyan Song, Yunjuan Bai, Xiaoping Huang, Haixia Shi, Jian Pan