H subtype vascular endothelial cells in human femoral head: an experimental verification

Fuqiang Gao, Tianli Mao, Qingyu Zhang, Jun Han, Wei Sun, Zirong Li