Investigation of COVID-19-related symptoms based on factor analysis

Yueming Luo, Juan Wu, Jiayan Lu, Xi Xu, Wen Long, Guangjun Yan, Mengya Tang, Li Zou, Dazhi Xu, Ping Zhuo, Qin Si, Xinping Zheng