Analysis of chemical consistency and the anti-tumor activity of Huangqi-Ezhu (HQ-EZ) concentrated-granules and decoction

Qian Wang, Yongqi Dou, Sen Zhao, Mei Wei, Dongmei Sun, Youmin He, Dequan Zhu, Xin Chen, Heng Zhu