Regulation of lncRNA-H19/miR-140-5p in cartilage matrix degradation and calcification in osteoarthritis

Bo Yang, Lei Xu, Shuang Wang