Application of an education model using the WeChat public platform in the standardized training of anesthesiology residents

Lina Huang, Guanghui An, Shan You, Shiwei Huang, Jinbao Li