Relationship between glucagon-like peptide-1 receptor gene polymorphism and bone mineral density in postmenopausal women in Shanghai

Lizhi Zhang, Jinwei He, Xiang Sun, Xian Luo, Juli Zeng, Wufeng He, Xiaohui Liu, Bo Feng