Association of systolic blood pressure with atrial fibrillation among treated hypertensive patients

Chaolei Chen, Lin Liu, Yuling Yu, Geng Shen, Jiayi Huang, Yuqing Huang, Kenneth Lo, Songtao Tang, Yingqing Feng