The efficacy and safety comparison of PD-1/PD-L1 antibody, chemotherapy and supportive treatment for pretreated advanced esophagogastric cancer: a network meta-analysis

Chuan Liu, Wancong Wang, Jiahui Yang, Pan Song, Fuhao Li, Bin Liu, Jinpeng Li, Huimei Xu, Yang Mi, Youcai Tang, Pengyuan Zheng