Effect on survival of local treatment in patients with low prostate-specific antigen, high Gleason score prostate cancer: a population-based propensity score-matched analysis

Shuai Liu, Xiao-Ying Wang, Tian-Bao Huang, Quan Niu, Kai Yao, Xing Song, Shi-Yao Zhou, Zhen Chen, Guang-Chen Zhou