The effect of hemodialysis on serum magnesium concentration in hemodialysis patients

Zongqiang Han, Lu Zhou, Rui Liu, Linlin Feng