Application of the PDCA cycle for standardized nursing management in a COVID-19 intensive care unit

Yihong Chen, Jili Zheng, Dingyun Wu, Yuxia Zhang, Ying Lin