Antibiotic susceptibility and molecular analyses of clinical Enterobacter cloacae isolates in Eastern Heilongjiang Province, China

Kewang Hu, Lingyi Zeng, Jisheng Zhang, Huiling Li, Shanshan Su, Yongxin Zhao, Yong Wang, Yanjun Fu, Chunjiang Li, Xiaoli Zhang