Prolonged endotracheal intubation: a feasible option for tracheomalacia after retrosternal goitre surgery

Wangang Ren, Xingchen Shang, Honghao Fu, Zhongmin Peng