Clinical effectiveness of matrine sitz bath in treating perianal infection after chemotherapy for acute leukemia

Ye Zhou, Huaqiang Gao, Haiying Hua, Wenyan Zhu, Zhiqing Wang, Ye Zhang, Shuang Wu, Jin Li, Ying Zhao, Lili Xue