Povidone-iodine chemical pleurodesis in treating spontaneous chylothorax in pediatric patients

Wei-Guang Long, Bin Cai, Yang Liu, Wen-Jie Wang