Prognostic values of SOFA score, qSOFA score, and LODS score for patients with sepsis

Yonglin Li, Chunjiang Yan, Ziyan Gan, Xiaotu Xi, Zhanpeng Tan, Jun Li, Guowei Li