Comparison of the effects of general and local anesthesia in lumbar interlaminar endoscopic surgery

Xue-Fei Ye, Sheng Wang, Ai-Min Wu, Lin-Zheng Xie, Xiang-Yang Wang, Jiao-Xiang Chen, Hui Xu, Sun-Ren Sheng