Three-dimensional finite element analysis of optimal distribution model of vertebroplasty

Deguo Wang, Yang Li, Honglin Yin, Jun Li, Jiao Qu, Minbo Jiang, Jiwei Tian