Characterization of a multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae ST3330 clone responsible for a nosocomial outbreak in a neonatal intensive care unit

Lingli Shao, Bei Yao, Jiyong Yang, Xin Li, Kun Ye, Yanping Zhang, Chengbin Wang