Elevated plasma histone H4 level predicts increased risk of mortality in patients with sepsis

Nian-Fang Lu, Li Jiang, Bo Zhu, De-Gang Yang, Rui-Qiang Zheng, Jun Shao, Xiu-Ming Xi