Sodium hyaluronate in the treatment of dry eye after cataract surgery: a meta-analysis

Yan Wen, Xiaocheng Zhang, Maosheng Chen, Dengmei Han