Chinese medicine Bazi Bushen capsule improves lipid metabolism in ovariectomized female ApoE−/− mice

Dan Huang, Huawei Hu, Liping Chang, Shen Liu, Junqing Liang, Yanfei Song, Xindong Wang, Hui Zhang, Cong Wei, Yiling Wu