Transient receptor potential canonical 5 channel is involved in the cardiac damage related to obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome in rats

Wen Wen, Qiaoling Yao, Yulan Chen, Zhiqiang Li, Bumairemu Maitikuerban, Yu Zhang, Junshi Zhang, Zhulepiya Simayi, Xinjuan Xu, Xiangyang Zhang