Real-world investigation on discontinuation of oral anticoagulation after paroxysmal atrial fibrillation catheter ablation in China

Ronghui Yu, Hui Xi, Jun Lu, Fengqiang Xu, Lisheng Shi, Qiang Kong, Yucai Hu, Xin Zhao, Nian Liu