The association between melatonin receptor 1B gene polymorphisms and type 2 diabetes mellitus (T2DM) in Chinese populations: a meta-analysis

Xinxia Zhang, Lanlan Xie, Min Zhong, Botong Yang, Qiyue Yang, Hui Yang, Chunguang Xie